<h1 class="page">JUNIOR ASSOCIATES CALENDAR</h1> <div id="header"> <h1> <a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja" class="title">The Junior Associates</a> <a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups" class="affiliates">A MoMA Affiliate Group</a> </h1> <div id="ja-nav"> <a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/about">About</a> <a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog">Blog</a> <a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar" class="selected">Calendar of Events</a> <a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/fund">JA Fund for Contemporary Art</a> <a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/faq">FAQ</a> </div> </div> <div id="ja-content" class="calendar"> <div id="ja-main"> <div id="ja-filter"> <span id="ja-filter-header"> Artist studio visit <a href="#" class="button" data-open-title="Close filter">Filter events</a> </span> <div id="ja-filter-links"> <div class="ja-column"> <h3>By date</h3> <ul> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/winter_2017">Winter 2017</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/fall_2016">Fall 2016</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/summer_2016">Summer 2016</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/spring_2016">Spring 2016</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/winter_2016">Winter 2016</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/fall_2015">Fall 2015</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/summer_2015">Summer 2015</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/spring_2015">Spring 2015</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/winter_2015">Winter 2015</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/fall_2014">Fall 2014</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/summer_2014">Summer 2014</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/spring_2014">Spring 2014</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/winter_2014">Winter 2014</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/fall_2013">Fall 2013</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/spring_2013">Spring 2013</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/winter_2013">Winter 2013</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/fall_2012">Fall 2012</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/spring_2012">Spring 2012</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/winter_2012">Winter 2012</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/fall_2011">Fall 2011</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/summer_2011">Summer 2011</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/spring_2011">Spring 2011</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/winter_2011">Winter 2011</a></li> </ul> </div> <div class="ja-column"> <h3>By event type</h3> <ul> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/art-food">Art + Food</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/art-fair">Art fair</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/behind-the-scenes-at-moma">Behind the scenes at MoMA</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/conversation">Conversation</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/curatorial-walk-through">Curatorial walk-through</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/day-trip">Day trip</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/film">Film</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/gallery-visit">Gallery visit</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/live-performance">Live performance</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/moma-benefit">MoMA benefit</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/moma-event">MoMA event</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/organization-visit">Other organization</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/preview-screening">Preview screening</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/private-collection-visit">Private collection visit</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/reception">Reception</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/social-event">Social event</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/travel">Travel</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/walking-tour">Walking tour</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-studio-visit-with-lyle-ashton-harris">A Studio Visit with Lyle Ashton Harris</a></h2> <h3>March 23, 2017&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m., 7:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-studio-visit-with-lyle-ashton-harris">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-studio-visit-with-artist-avery-singer">A studio visit with artist Avery Singer</a></h2> <h3>November 28, 2016&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;7:00 p.m. - 8:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-studio-visit-with-artist-avery-singer">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-studio-visit-with-artist-rashaad-newsome">A studio visit with artist Rashaad Newsome</a></h2> <h3>October 24, 2016&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;7:00 p.m., 8:00 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-studio-visit-with-artist-rashaad-newsome">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-studio-visit-with-artist-will-cotton">A studio visit with artist Will Cotton</a></h2> <h3>May 12, 2016&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m., 7:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-studio-visit-with-artist-will-cotton">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-studio-visit-with-artist-jose-parla">A studio visit with artist José Parlá</a></h2> <h3>February 2, 2016&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;7:00 p.m. - 8:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-studio-visit-with-artist-jose-parla">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-laurie-simmons">A visit to the studio of Laurie Simmons</a></h2> <h3>October 13, 2015&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-laurie-simmons">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-rob-pruitt">A visit to the studio of Rob Pruitt</a></h2> <h3>February 17, 2015&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-rob-pruitt">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-lisa-fromartz">A visit to the studio of Lisa Fromartz</a></h2> <h3>January 13, 2015&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-lisa-fromartz">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-jr">A visit to the studio of JR</a></h2> <h3>September 4, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m., 7:15 p.m. and 8:00 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-jr">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-nir-hod">A visit to the studio of Nir Hod</a></h2> <h3>May 28, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-nir-hod">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/lyle-ashton-harris-studio-visit">A visit to the studio of Lyle Ashton Harris</a></h2> <h3>January 29, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/lyle-ashton-harris-studio-visit">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-architecture-studio-of-hwkn-hollwichkushner">A visit to the architecture studio of HWKN (HollwichKushner)</a></h2> <h3>April 15, 2013&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-architecture-studio-of-hwkn-hollwichkushner">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-george-condo">A visit to the studio of George Condo</a></h2> <h3>February 26, 2013&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-george-condo">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-jim-hodges">A visit to the studio of Jim Hodges </a></h2> <h3>May 7, 2012&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-jim-hodges">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-phoebe-washburn">A visit to the studio of Phoebe Washburn</a></h2> <h3>April 23, 2012&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-phoebe-washburn">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-zipora-fried">A visit to the studio of Zipora Fried</a></h2> <h3>March 29, 2012&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-zipora-fried">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-artist-charline-von-heyl">A visit to the studio of Charline von Heyl</a></h2> <h3>October 27, 2011&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-artist-charline-von-heyl">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-jonathan-lasker">A visit to the studio of Jonathan Lasker</a></h2> <h3>October 11, 2011&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-jonathan-lasker">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/rashaad-newsome-studio-visit">A visit to the studio of Rashaad Newsome </a></h2> <h3>June 30, 2011&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/rashaad-newsome-studio-visit">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-andres-serrano">A visit to the studio of Andres Serrano</a></h2> <h3>April 4, 2011&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-andres-serrano">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studios-of-timothy-greenfield-sanders-and-isca-greenfield-sanders">A visit to the studios of Timothy Greenfield-Sanders and Isca Greenfield-Sanders </a></h2> <h3>March 7, 2011&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studios-of-timothy-greenfield-sanders-and-isca-greenfield-sanders">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-vera-lutter">A visit to the studio of Vera Lutter</a></h2> <h3>January 24, 2011&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-vera-lutter">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-richard-phillips">A visit to the studio of Richard Phillips</a></h2> <h3>January 10, 2011&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-the-studio-of-richard-phillips">Read more</a> </div> </div> <div id="ja-sidebar"> <div class="ja-heading"> Upcoming JA events </div> <div class="ja-container"> <div class="ja-post"> <strong><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-curatorial-walk-through-of-the-exhibition-mark-leckey-containers-and-their-drivers">A Curatorial Walk-Through of the exhibition <em>Mark Leckey: Containers and Their Drivers</em></a></strong> <div class="ja-meta"> <strong>January 28, 2017&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;10:30 a.m - 12:00 p.m. </strong> </div> </div> <div class="ja-post"> <strong><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-visit-to-jack-shainman-gallery">A Visit to Jack Shainman Gallery</a></strong> <div class="ja-meta"> <strong>February 3, 2017&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m. - 8:00 p.m.</strong> </div> </div> <div class="ja-post"> <strong><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/a-curatorial-walk-through-of-the-exhibition-francis-picabia-our-heads-are-round-so-our-thoughts-can-change-direction">A Curatorial Walk-Through of the exhibition <em>Francis Picabia: Our Heads Are Round so Our Thoughts Can Change Direction</em></a></strong> <div class="ja-meta"> <strong>February 9, 2017&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m. - 8:00 p.m.</strong> </div> </div> <div class="view-all"> <small><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar">View all upcoming events <span class="arrow">&raquo;</span></a></small> </div> </div> <div class="ja-heading"> From the JA blog </div> <div class="ja-container"> <div class="ja-post"> <strong><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog/the-junior-associates-visit-with-artist-laurie-simmons">A Visit with Artist Laurie Simmons</a></strong> <div class="ja-meta"> By <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog/author/jessica-womack">Jessica Womack</a> </div> </div> <div class="ja-post"> <strong><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog/a-visit-with-ryan-mcginness-at-lower-east-side-printshop">A Visit with Ryan McGinness at Lower East Side Printshop</a></strong> <div class="ja-meta"> By <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog/author/jessica-womack">Jessica Womack</a> </div> </div> <div class="ja-post"> <strong><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog/why-were-involved">Why We’re Involved</a></strong> <div class="ja-meta"> By <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog/author/jordan-sanders">Jordan Sanders</a>, <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog/author/susi-kenna">Susi Kenna</a> </div> </div> <div class="view-all"> <small><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog">View all posts <span class="arrow">&raquo;</span></a></small> </div> </div> <div id="ja-join"> Become a member of<br /> <strong>The Junior Associates</strong><br /> <a href="http://www.moma.org/support/membership/junior_associates_categories" class="button-rounded">Join/renew/give membership</a> <div class="clear"></div> </div> <div id="ja-contact"> <div class="ja-container"> <div class="left"> <h3>Contact Us</h3> E-mail: <a href="mailto:infoja@moma.org">infoja@moma.org</a><br /> Phone: (212) 333-1240 </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div>