<h1 class="page">JUNIOR ASSOCIATES CALENDAR</h1> <div id="header"> <h1> <a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja" class="title">The Junior Associates</a> <a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups" class="affiliates">A MoMA Affiliate Group</a> </h1> <div id="ja-nav"> <a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/about">About</a> <a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog">Blog</a> <a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar" class="selected">Calendar of Events</a> <a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/fund">JA Fund for Contemporary Art</a> <a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/faq">FAQ</a> </div> </div> <div id="ja-content" class="calendar"> <div id="ja-main"> <div id="ja-filter"> <span id="ja-filter-header"> Winter 2014 <a href="#" class="button" data-open-title="Close filter">Filter events</a> </span> <div id="ja-filter-links"> <div class="ja-column"> <h3>By date</h3> <ul> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/winter_2017">Winter 2017</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/fall_2016">Fall 2016</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/summer_2016">Summer 2016</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/spring_2016">Spring 2016</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/winter_2016">Winter 2016</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/fall_2015">Fall 2015</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/summer_2015">Summer 2015</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/spring_2015">Spring 2015</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/winter_2015">Winter 2015</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/fall_2014">Fall 2014</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/summer_2014">Summer 2014</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/spring_2014">Spring 2014</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/winter_2014">Winter 2014</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/fall_2013">Fall 2013</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/spring_2013">Spring 2013</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/winter_2013">Winter 2013</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/fall_2012">Fall 2012</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/spring_2012">Spring 2012</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/winter_2012">Winter 2012</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/fall_2011">Fall 2011</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/summer_2011">Summer 2011</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/spring_2011">Spring 2011</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/archive/winter_2011">Winter 2011</a></li> </ul> </div> <div class="ja-column"> <h3>By event type</h3> <ul> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/art-food">Art + Food</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/art-fair">Art fair</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/behind-the-scenes-at-moma">Behind the scenes at MoMA</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/conversation">Conversation</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/curatorial-walk-through">Curatorial walk-through</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/day-trip">Day trip</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/film">Film</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/gallery-visit">Gallery visit</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/live-performance">Live performance</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/moma-benefit">MoMA benefit</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/moma-event">MoMA event</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/organization-visit">Other organization</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/preview-screening">Preview screening</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/private-collection-visit">Private collection visit</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/reception">Reception</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/social-event">Social event</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/travel">Travel</a></li> <li><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/walking-tour">Walking tour</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/curatorial-walk-through">Curatorial walk-through</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/isaac-julien-ten-thousan-waves-curatorial-walkthrough"><i>Isaac Julien: Ten Thousand Waves</i> and <i>American Modern: Hopper to O'Keeffe</i> curatorial walk-throughs</a></h2> <h3>January 13, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/isaac-julien-ten-thousan-waves-curatorial-walkthrough">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/curatorial-walk-through">Curatorial walk-through</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/mike-kelley-curatorial-walkthrough-and-brunch"><i>Mike Kelley</i> curatorial walk-through and brunch at MoMA PS1</a></h2> <h3>January 26, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;11:00 a.m. - 12:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/mike-kelley-curatorial-walkthrough-and-brunch">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/artist-studio-visit">Artist studio visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/lyle-ashton-harris-studio-visit">A visit to the studio of Lyle Ashton Harris</a></h2> <h3>January 29, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/lyle-ashton-harris-studio-visit">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/moma-event">MoMA event</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/fyi-social-exchange-artists-reception">FYI: Social Exchange: Artists' Reception</a></h2> <h3>January 29, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/fyi-social-exchange-artists-reception">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/social-event">Social event</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/celebration-at-neuehouse">Celebration at NeueHouse!</a></h2> <h3>January 31, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;7:00 p.m. - 10:00 p.m. </h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/celebration-at-neuehouse">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/moma-event">MoMA event</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/fyi-modern-mondays-an-evening-with-isaac-julien">FYI: Modern Mondays: An Evening with Isaac Julien</a></h2> <h3>February 10, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;7:00 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/fyi-modern-mondays-an-evening-with-isaac-julien">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/curatorial-walk-through">Curatorial walk-through</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/isa-genzken-retrospective-curatorial-walkthrough"><i>Isa Genzken: Retrospective</i> curatorial walk-through</a></h2> <h3>February 18, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/isa-genzken-retrospective-curatorial-walkthrough">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/gallery-visit">Gallery visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/outside-the-lines-new-art-from-china-exhibition-visit-at-rh-contemporary-art"><i>Outside the Lines: New Art from China</i> at RH Contemporary Art</a></h2> <h3>February 19, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/outside-the-lines-new-art-from-china-exhibition-visit-at-rh-contemporary-art">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/reception">Reception</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/gauguin-metamorphoses-opening-reception-and-preview"><i>Gauguin: Metamorphoses</i> opening reception and preview</a></h2> <h3>February 26, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;8:00 p.m. - 10:00 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/gauguin-metamorphoses-opening-reception-and-preview">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/reception">Reception</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/robert-heinecken-object-matter-opening-reception-and-preview"><i>Robert Heinecken: Object Matter</i> opening reception and preview</a></h2> <h3>March 3, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;8:00 p.m. - 10:00 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/robert-heinecken-object-matter-opening-reception-and-preview">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/moma-benefit">MoMA benefit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/the-armory-show-2014-preview-party">The Armory Show 2014 Preview Party!</a></h2> <h3>March 5, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;5:30 p.m. - 12:00 a.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/the-armory-show-2014-preview-party">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/art-fair">Art fair</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/the-armory-show-special-viewing-hour">The Armory Show special viewing hour</a></h2> <h3>March 8, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;11:00 a.m. - 12:00 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/the-armory-show-special-viewing-hour">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/private-collection-visit">Private collection visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/neuberger-berman-art-program">Neuberger Berman Art Program corporate collection visit</a></h2> <h3>March 13, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/neuberger-berman-art-program">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/private-collection-visit">Private collection visit</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/livia-and-marc-straus-private-collection-visit">Livia and Marc Straus private collection visit</a></h2> <h3>March 20, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/livia-and-marc-straus-private-collection-visit">Read more</a> </div> <div class="ja-post"> <small> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/type/curatorial-walk-through">Curatorial walk-through</a> </small> <h2><a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/gauguin-metamorphoses-curatorial-walkthrough"><i>Gauguin: Metamorphoses</i> curatorial walk-through</a></h2> <h3>March 26, 2014&nbsp;&nbsp;<span class="separator">|</span>&nbsp;&nbsp;6:30 p.m.</h3> <div class="ja-post-content"> <p></p> </div> <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/calendar/gauguin-metamorphoses-curatorial-walkthrough">Read more</a> </div> </div> <div id="ja-sidebar"> <div class="ja-heading"> From the JA blog </div> <div class="ja-container"> <div class="ja-post"> <strong><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog/the-junior-associates-visit-with-artist-laurie-simmons">A Visit with Artist Laurie Simmons</a></strong> <div class="ja-meta"> By <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog/author/jessica-womack">Jessica Womack</a> </div> </div> <div class="ja-post"> <strong><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog/a-visit-with-ryan-mcginness-at-lower-east-side-printshop">A Visit with Ryan McGinness at Lower East Side Printshop</a></strong> <div class="ja-meta"> By <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog/author/jessica-womack">Jessica Womack</a> </div> </div> <div class="ja-post"> <strong><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog/why-were-involved">Why We’re Involved</a></strong> <div class="ja-meta"> By <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog/author/jordan-sanders">Jordan Sanders</a>, <a href="https://www.moma.org/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog/author/susi-kenna">Susi Kenna</a> </div> </div> <div class="view-all"> <small><a href="/support/support_the_museum/affiliate_groups/ja/blog">View all posts <span class="arrow">&raquo;</span></a></small> </div> </div> <div id="ja-join"> Become a member of<br /> <strong>The Junior Associates</strong><br /> <a href="http://www.moma.org/support/membership/junior_associates_categories" class="button-rounded">Join/renew/give membership</a> <div class="clear"></div> </div> <div id="ja-contact"> <div class="ja-container"> <div class="left"> <h3>Contact Us</h3> E-mail: <a href="mailto:infoja@moma.org">infoja@moma.org</a><br /> Phone: (212) 333-1240 </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div>