Edvard Munch. Cleopatra. 1916–17; Edvard Munch. The Slave. 1916–17