MoMA Multimedia

Alina Szapocznikow: A Symposium

MoMA Talks: Alina Szapocznikow: A Symposium (1)